Tin Doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp ngày 21/4/2017 của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia NaDa trân trọng kính mời các Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian từ 6h 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2017.

- Địa điểm: Trung tâm Điện ảnh Sinh viên 512 đường Trường Chinh - TP Nam Định

- Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề:

1. Báo cáo của HĐQT về họat động năm 2016 và phương hướng họat động năm 2017.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về họat động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016.

5. Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến chi trả năm 2017.

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Chương trình Đại hội:

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 GÐ xi nghiep 0913345218
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Quan tri website VU CONG QUANG - Phó GÐ 0912559388
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9
 
Thiết kế website