Tin Doanh nghiệp

Đại hội Cổ đông thường niên 2016

Đại hội Cổ đông thường niên 2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 20/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bia NaDa trân trọng thông báo đến các cổ đông phổ thông của Công ty kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian từ 6 giờ 30 phút ngày 19-5-2016

- Địa điểm: Trung tâm điện ảnh sinh viên, số 512 đường Trường Chinh, TP nam Định

- Nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

4. Báo cáo tài chính năm 2015.

5. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015

6. Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015 và dự kiến chi trả năm 2016

7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Chương trình Đại hội:

Một số hình ảnh Đại hội

Đội văn nghệ của công ty chào mừng Đại hội

Đại hội bắt đầu làm việc từ 8h12 phút

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 - TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 - GÐ xi nghiep : 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri web : NGUYEN THANH HUNG - PGÐ 0989081073
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9