Công tác Đảng

Thông báo lịch tổ chức Đại hội Đảng  bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

- Thời gian từ 7h ngày 12/5/2020

- Địa điểm tại hội trường tầng 3 Công ty: số 3 đường Thái Bình, phường Hạ Long, Thành phố Nam Định

- Yêu cầu các đảng viên có mặt đúng giờ, nhớ mang theo thẻ đảng viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

Lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

---

Thời gian: Từ 7 h thứ Ba, ngày 12/5/2020 Tại hội trường công ty

STT

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

 

A- PHIÊN TRÙ BỊ:

 

 

1

- Ổn định tổ chức, điểm danh các đảng viên được triệu tập

7h-7h10

đ/c Hưng

2

- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

- Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc

7h10-7h15

đ/c Quảng

3

- Thông qua chương trình, nội quy Đại hội

- Phổ biến quy chế bầu cử   

7h15-7h35

đ/c Quảng

4

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ V.

7h35-7h40

đ/c Mạnh

 

B- PHIÊN CHÍNH THỨC:

 

 

 1.  

Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca).

7h40-7h43

đ/c Quảng

 1.  

 Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc

7h43-7h50

đ/c Quảng

 1.  

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

7h50-7h55

đ/c Quảng

 1.  

Các đoàn thể, đại biểu tặng hoa chào mừng Đại hội.

7h55-8h

đ/c Quảng

 1.  

Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội.

8h-8h05

đ/c Hưng

 1.  

 Báo cáo chính trị Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020.

8h05-8h35

đ/c Mạnh

 1.  

Tham luận tại Đại hội.

8h35-8h45

đ/c Quảng

 1.  

Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

8h45-8h55

đ/c Quảng

 1.  

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu cấp trên

8h55-9h

đ/c Mạnh

 1.  

Bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 (trình bày đề án nhân sự, danh sách nhân sự, tự ứng cử, đề cử, biểu quyết danh dách bầu, đọc danh sách ban bầu cử, lấy biểu quyết)

9h-9h20

đ/c Quảng

-Ban KP

 1.  

Đại hội nghỉ giải lao

9h30-9h45

 

 1.  

Công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ khóa mới, lấy biểu quyết, BCH đảng bộ khóa mới ra mắt và phát biểu

9h45h-10h

Ban KP

Đoàn CT

 1.  

Lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng uỷ khoá mới

10h-10h10

đ/c Quảng

-Ban KP

 1.  

Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V.

10h10-10h15

đ/c Quảng

-Ban KP

 1.  

Tiếp tục phần tham luận

10h15-10h30

đ/c Quảng

 1.  

Công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, biểu quyết thông qua

10h30-10h40

Ban KP

Đoàn CT

 1.  

Thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ NK 2020- 2025

10h40-10h45

Thư ký

 1.  

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội;

10h45-10h50

đ/c Mạnh

 1.  

Diễn văn bế mạc Đại hội 

10h50-10h55

đ/c Mạnh

 1.  

 Chào cờ   (Quốc ca, Quốc tế ca).

10h55-11h

đ/c Quảng

                                                                                   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

 

LỊCH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2017

 

LỊCH ĐẠI HỘI CHI BỘ

Thực hiện hướng dẫn số 63-HD/BTCĐUK ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp về Hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy Công ty Cổ phần bia NaDa dự kiến lịch Đại hội các chi bộ như sau:

STT

Ngày

Thứ

Chi bộ

Ghi chú

1

21/1/2015

Thứ Tư

Hành chính

 

2

22/1/2015

Thứ Năm

Kinh doanh- Dịch vụ

 

3

23/1/2015

Thứ Sáu

Nghiệp vụ

 

4

24/1/2015

Thứ Bảy

Phân xưởng 1

 

5

26/1/2015

Thứ Hai

Nhà máy Đồ uống NaDa

Tại khu C

6

27/1/2015

Thứ Ba

Xí nghiệp Dịch vụ- Bao bì

Tại khu B

 • Địa điểm: Tại hội trường Công ty
 • Các chi bộ chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn và thống nhất lịch với Văn phòng Đảng ủy công ty.

TM. ĐẢNG ỦY

 


ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN ĐẠT

Nghị quyết về: "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

(Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014)

----         

I- Sự cần thiết ban hành Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Có 2 căn cứ sau:

1. Những thành tựu và hạn chế của văn hoá nước ta sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

- Thứ 1: Nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên, vai trò của văn hóa ngày càng thể hiện rõ hơn trong đời sống xã hội, trong việc xây dựng con người, nhiều giá trị bền vững của văn hóa dân tộc được phát huy trong thời kỳ đổi mới. Văn hóa là một nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp. Từ năm 1998 đến nay, có nhiều văn bản chỉ đạo lĩnh vực văn hóa được ban hành,

+ Trung ương đã có 6 nghị quyết, 14 chỉ thị, 9 kết luận, thông báo, quy định của Đảng; 12 luật, 3 pháp lệnh của Quốc hội; 95 nghị định, nghị quyết của Chính phủ; 113 chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 169 thông tư, 292 chỉ thị, quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa.

+ Ở tỉnh: Thông tri số 03/TT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"; Quyết định số 252 của UBND tỉnh về "Quy ước nếp sống văn hóa" Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh khóa 14 về "Xây dựng đời sống văn hóa"…

+ Ở khối: Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 27/11/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 và những năm tiếp theo”

(Các cơ sở cần liên hệ thêm thực tế ở doanh nghiệp mình)

- Thứ 2: Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành.

+ Một số văn bản luật quan trọng như: Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Di sản văn hóa, … được Quốc hội thông qua. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư xây dựng quy ước, hương ước, quy định thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tại cơ sở.

+ Xây dựng nhiều công trình văn hóa theo hướng xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân Hệ thống nhà văn hóa, bưu điện xã… Đã xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô lớn ở Trung ương và địa phương như: Sân vận động Mỹ Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh…Tỷ lệ chi cho văn hóa ở Trung ương cơ bản đảm bảo được tỷ lệ 1,8% tổng chi ngân sách.

- Thứ 3: Sản phẩm văn hoá, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; hệ thống thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ; Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng

+ Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động xây dựng "Gia đình văn hóa" …

+ Đến ngày 01-01-2013, 100% đơn vị cấp tỉnh, 78, 2% đơn vị cấp huyện, 44, 8% đơn vị cấp xã, 46% làng, bản, tổ dân phố trong cả nước xây dựng được thiết chế nhà văn hóa.

+ Ở tỉnh: có 47 thiết chế bảo tàng, nhà truyền thống; 179 nhà văn hóa cấp xã; 1.774 làng (thôn, xóm) có nhà văn hóa đã được đưa vào hoạt động. Năm 2012 toàn tỉnh đã có 395 nghìn gia đình (= 72,7%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 1.917 làng (= 52%) đạt danh hiệu làng văn hóa.

- Thứ 3: Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được bảo vệ và bảo đảm trên thực tế.

+ Đến 12-2013 số di tích được xếp hạng gồm: 48 di tích cấp quốc gia đặc biệt, trên 3000 di tích cấp quốc gia, gần 7.500 di tích cấp tỉnh;

+ Đến năm 2014 có 05 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh là di sản thế giới.

+ Nam Định có trên 4.000 di tích, trong đó khu di tích Đền Trần và Chùa Phổ Minh là di tích quốc gia đặc biệt, 78 di tích cấp quốc gia và 220 di tích cấp tỉnh được trải đều khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ hội Phủ Dầy”, Lễ Khai ấn đền Trần, Chợ Viềng Xuân…

- Thứ 4: Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành. Cả nước có 33 trường Đại học, 47 trường Cao đẳng, 27 trường Trung cấp có đào tạo nhân lực hoạt động văn hóa.

- Thứ 5: Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp thu văn hóa nhân loại.

Bên cạnh những thành tựu kể trên, tình hình văn hoá nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế

- Thứ 1, so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; quản lý về văn hóa còn nhiều yếu kém; thiếu sự gắn bó chặt chẽ giữa văn hóa với kinh tế, chính trị; giữa các lĩnh vực của văn hóa.

- Thứ 2, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng; tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp.

- Thứ 3, đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu, không đồng đều. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nhiều nơi còn mang tính hình thức.

- Thứ 4, còn ít những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại cho xã hội. Hệ thống thông tin đại chúng phát triển thiếu quy hoạch khoa học, gây lãng phí nguồn lực; tình trạng "thương mại hóa" báo chí, xuất bản chưa bị đẩy lùi, thậm chí còn lan rộng;

- Thứ 5, chính sách văn hóa đối với tôn giáo chưa theo kịp tình hình phát triển tôn giáo. Xuất hiện  một số đạo lạ hoạt động trái phép; một số người lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước tổ chức các hoạt động kinh doanh văn hóa và truyền bá mê tín dị đoan tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo,

- Thứ 6, cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, về huy động, quản lý các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng. Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về văn hóa còn chậm, thiếu đồng bộ. Đầu tư cho văn hóa còn thấp.

- Thứ 7, hệ thống thiết chế văn hóa còn thiếu và yếu, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý về văn hóa và đội ngũ cán bộ văn hóa nhất là cán bộ ở cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Những hạn chế, yếu kém trên xuất phát từ một số nguyên nhân sau

- Nguyên nhân khách quan:

+ Mặt trái của cơ chế thị trường

+ Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông… cùng với quá trình giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới đã tạo ra những thách thức, khó khăn lớn cho công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động văn hóa.

+ Sự đầu tư của Nhà nước và xã hội cho sự nghiệp văn hóa chưa tương xứng với yêu cầu ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

+ Các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, chống phá ta ngày càng quyết liệt.

- Nguyên nhân chủ quan

+ Do nhiều cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ lĩnh vực văn hóa; lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt.

+ Việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng còn chậm, thiếu đồng bộ

+ Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm được đổi mới, có lúc, có nơi bị xem nhẹ, thậm chí buông lỏng; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm.

+ Chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. (liên hệ thêm tình hình thực tế doanh nghiệp)

2. Tình hình thế giới và trong nước xuất hiện những vấn đề mới

- Quá trình toàn cầu hóa, sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã giúp các dân tộc hiểu nhau hơn, các nền văn hoá đã có sự giao thoa, trở nên phong phú và giàu có hơn. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình toàn cầu hóa, kinh tế thị trường, sản phẩm văn hóa độc hại tác động tiêu cực đến văn hóa, gây biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống. Các quốc gia trên thế giới chú trọng đến văn hóa với tư cách là “sức mạnh mềm” để xâm nhập và điều khiển các nước khác. Do quá trình hội nhập và toàn cầu hoá, Việt Nam đã và đang đứng trước 2 xu thế: thời cơ để phát triển văn hoá và nguy cơ huỷ hoại văn hoá.

- Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) được ban hành khi nước ta mới bước vào kinh tế thị trường giai đoạn đầu, chưa thấy được mặt trái của cơ chế thị trường, có nhiều vấn đề phát sinh về sau này mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) chưa đề cập tới. Hiện nay, nước ta đang hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa và sự bùng nổ các phương tiện truyền thông, nhất là mạng Internet đã tác động to lớn, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực, do đó đòi hỏi phải có những quan điểm chỉ đạo và chủ trương, giải pháp mới về xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người. Yêu cầu phát triển đất nước bền vững trong những năm tới đặt ra những vấn đề mới về văn hóa, nhất là phải có nhận thức mới về vai trò của văn hóa trong phát triển.

=> Tóm lại, xuất phát từ tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi và trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và hạn chế sau 15 năm  thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa, Trung ương đã nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết mới về văn hóa.

II. Những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết

1. Tên gọi của Nghị quyết: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người  Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tên gọi kế thừa được nội hàm của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), vừa nêu được vấn đề mới mà Trung ương đặc biệt quan tâm - nhân tố con người và sự phát triển bền vững đất nước. Chính vì vậy Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) lần này nhấn mạnh vấn đề trọng tâm, cốt lõi của xây dựng văn hóa là xây dựng con người. Thêm từ “Con người” vào tên Nghị quyết là để nhấn mạnh, khẳng định điều này.

2. Mục tiêu

- Mục tiêu chung

Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.

- Hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam.

- Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

- Một số chỉ tiêu văn hóa đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: 100% số tỉnh, thành phố có đủ các thiết chế văn hóa; 90-100% số quận, huyện, thị xã có nhà văn hóa và thư viện…

3- Quan điểm: (những điểm mới và so sánh với Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cũng đưa ra 5 quan điểm như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) nhưng toàn diện hơn, sâu sắc hơn so với Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Cụ thể:

Quan điểm 1: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Quan điểm 2: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Quan điểm 3: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Đây là quan điểm hoàn toàn mới, trước đây con người, được đặt ở vị trí khiêm tốn là một nhiệm vụ còn hiện nay con người được đặt thành mục tiêu, được đặt thành quan điểm trung tâm. Điểm đáng quan tâm ở quan điểm này là mối quan hệ biện chứng giữa con người và văn hóa, định hướng con người Việt Nam ở thời kỳ mới. Trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đưa ra quan điểm về con người có 5 phẩm chất bao quát và dài, khó nhớ còn trong Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) khái quát lại thành 7 phẩm chất chính: "yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo".

Quan điểm 4: Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.

Đây là quan điểm mới so với Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) nói sự tương quan mật thiết giữa việc xây dựng phát triển văn hóa với các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội, nói lên sự cần thiết phải xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa để nuôi dưỡng con người, phát triển con người, nhấn mạnh mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế.

Quan điểm 5: Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

4- Nhiệm vụ  và giải pháp (những điểm mới và so sánh với Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII)

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đưa ra 10 nhiệm vụ. Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) đưa ra 6 nhiệm vụ (gọn hơn và mới hơn):

1- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

2- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

3- Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

5- Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

6- Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Rút ngắn nhiệm vụ đi là vì từ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đến nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành khoảng 30 văn bản Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị… chỉ đạo liên quan đến vấn đề dân tộc; tôn giáo; văn học nghệ thuật; báo chí, xuất bản… và các lĩnh vực thuộc văn hóa. Do đó lần này Nghị quyết tích hợp lại, nhấn mạnh đến 1 số nhiệm vụ và không nói đến các lĩnh vực đã có sự chỉ đạo.

Về giải pháp, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) nêu lên 4 nhóm giải pháp. Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) lần này cũng đưa ra 4 nhóm giải pháp nhưng cụ thể hơn:

1- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

3- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Đây là nhóm giải pháp mới. Do một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, thực hành văn hóa… nên đội ngũ làm văn hóa yếu về chất lượng, mỏng về số lượng, thậm chi đang có những bước thụt lùi so với các giai đoạn trước.

4- Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

=> Trong 6 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) nổi bật lên 3 vấn đề sau:

1- Xây dựng con người là 1 điểm nhấn nổi bật trong Nghị quyết lần này; 2- Xây dựng văn hóa trong chính trị.; 3- Xây dựng văn hóa trong kinh tế.

1- Phát triển con người toàn diện: Lần này Nghị quyết có bước tiến mới về nhận thức, đặt con người là trung tâm của chiến lược phát triển, là nhiệm vụ cốt lõi của văn hóa, phát triển toàn diện con người để con người có thể từng bước làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân. Đây chính là mục đích cao nhất của CNXH, xây dựng CNXH chính là xây dựng và phát triển con người; làm cho con người làm chủ được thiên nhiên, hiểu được quy luật của tự nhiên để thích ứng với thiên nhiên; làm chủ được xã hội là nắm được quy luật phát triển của xã hội và phát huy vai trò làm chủ của mình và làm chủ chính bản thân mình, điều tiết hoàn thiện mình để trở thành người chân thiện mỹ, khắc phục được những bản năng của con người tự nhiên (đây cũng là một mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp).

Về định hướng phát triển con người toàn diện: Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) nêu rất toàn diện, con người phát triển về đức, trí, thể, mỹ, cụ thể:

- Về đức: Nghị quyết nhấn mạnh phải xây dựng con người Việt Nam có đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp, trong đó nhấn mạnh đến những điểm chính: yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc sống theo phương châm "mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", phát huy tính tích cực cá nhân với tính tích cực xã hội, tôn trọng yêu thương con người, thân thiện với môi trường, tôn trọng phát luật và các quy định của cộng đồng, tự chủ và tự trọng ( trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

- Về trí: Nghị quyết nhấn mạnh phải bồi dưỡng tri thức văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực sáng tạo.

- Về thể: Xây dựng con người Việt Nam về thể lực, tầm vóc chăm lo sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

- Về mỹ: Giáo dục năng lực và trình độ cảm thụ thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn và tình cảm con người.

 Con người có 7 đặc tính cơ bản: "yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo".

Đây là cơ sở để chúng ta hướng tới hình thành 1 hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ mới và để đưa vào từng tầng lớp nhân dân hình thành một hệ giá trị tương thích với chức năng, công việc, đặc thù của từng tầng lớp để phấn đấu rèn luyện.

Định hướng các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng con người, Nghị quyết nêu 5 giải pháp:

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện con người. Điều này không mới về mặt nhận thức nhưng mới về các công việc cần phải làm, tức là cần phải xây dựng môi trường trong sạch như gia đình, nhà trường, cơ quan và xã hội… 

- Muốn xây dựng con người phải bảo đảm bằng pháp luật, cơ chế, chính sách, quyền con người, quyền công dân cốt lõi là quyền làm chủ, quyền dân chủ từ cơ sở. Muốn xây dựng con người trước hết phải tôn trọng con người.

- Phải xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, các giải pháp nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và từng bước đảm bảo công bằng về cơ hội học tập, bình đẳng trong cơ hội thăng tiến, công bằng trong cơ hội cống hiến, bình đẳng trong cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, điện, nước…(liên hệ cụ thể đối với doanh nghiệp)

- Hướng mọi hoạt động văn hóa vào mục tiêu xây dựng con người. Văn học nghệ thuật để bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người; thông tin tuyên truyền cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để định hướng cho tư tưởng, hành động cho con người.

- Trong xây dựng con người phải kết hợp đồng thời giữa xây và chống; chống lại cái ác, cái xấu, cái thấp hèn

2- Xây dựng văn hóa trong chính trị: Văn hóa trong chính trị là sự kết tinh những giá trị trong nhận thức và hành xử chính trị, trong văn hóa chính trị quan trọng nhất là văn hóa lãnh đạo, quản lý gắn với quản lý trong đảng, trong cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội…Nghị quyết nêu rõ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phải được thực hiện trước hết trong các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành những tấm gương văn hóa. (đối với doanh nghiệp, cấp ủy, cán bộ đoàn thể, lãnh đạo doanh nghiệp, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng văn hóa)

 3- Xây dựng văn hóa trong kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng và hoàn thiện thị trường sản phẩm văn hóa.

Xây dựng văn hóa trong kinh tế là quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân cần phải tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, sự gắn kết lợi ích của doanh nghiệp và doanh nhân với lợi ích chung của đất nước.

Công nghiệp văn hóa là sự kết hợp giữa nét đặc sắc của dân tộc với thị trường và công nghệ cao.

Nền văn hóa của đất nước ta đặc sắc (54 dân tộc) cần phải đầu tư công nghệ cao và hoàn thiện thị trường văn hóa để hoàn thiện một ngành công nghiệp văn hóa; một mặt để phục vụ nhân dân ta, mặt khác để quảng bá ra bên ngoài để nhân dân các nước biết đến nền văn hóa đặc sắc của nước ta.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh Nghiệp tỉnh Nam Định)

 

Hội nghị sơ kết 3 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16-5-2014, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần bia NaDa đã tiến hành Hội nghị sơ kết 3 năm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về dự hội nghị có đồng chí Hà Duy Vinh- phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Các đồng chí trong Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các đồng chí đảng viên.

 Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Minh Mạnh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty Báo cáo sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị biểu dương điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Báo cáo đã nhấn mạnh vai trò gương mẫu của từng đảng viên, vai trò nêu gương của người đứng đầu các bộ phận. Nêu cao ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Báo cáo đã chỉ rõ những hành động cụ thể áp dụng vào doanh nghiệp : thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định về những điều đảng viên không được làm, không ngừng học hỏi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người đảng viên, bài học về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm nguyên nhiên liệu, vật tư, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường...Đồng thời chỉ ra các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Hội nghị đã nghe một số ý kiến tham luận thể hiện sự quyết tâm cao trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mọi nơi, mọi lúc và luôn có sự gắn kết với từng việc làm cụ thể, với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghệp nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay

 Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hà Duy Vinh- phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí điểm qua tình hình biên giới biển đảo, cách thể hiện lòng yêu nước và cách ứng xử phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, tránh bị kích động nghe theo phần tử xấu đập phá, trộm cắp tài sản của Doanh nghiệp Trung Quốc. Sau đợt sơ kết này, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy ở mức độ cao hơn nữa, học tập thường xuyên ở mọi lúc mọi nơi. Có kế hoạch học tập cụ thể phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Minh Mạnh phát biểu bế mạc hội nghị trong đó một lần nữa khẳng định cách thể hiện lòng yêu nước của cán bộ đảng viên của Công ty đối với chủ quyền biên giới biển đảo ở biển Đông, giữ vững an ninh trật tự cho doanh nghiệp, báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014.

 


 

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

*

Số 210 - CV/ĐUK

V/v triển khai thi hành Hiến pháp

 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          Nam Định, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

 

 

 

Kính gửi :   Các Đảng ủy, chi ủy cơ sở

Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo (chủ doanh nghiệp) thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo việc triển khai thi hành Hiến pháp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của doanh nghiệp. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và từng đảng viên trong doanh nghiệp gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn mọi thành viên trong doanh nghiệp thi hành Hiến pháp.

 2. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng, tuân thủ chấp hành Hiến pháp trong doanh nghiệp. Bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp cấp uỷ cùng với chủ doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp, nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp cho cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp. Trước mắt tập trung quán triệt:

+ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Một số điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Chỉ thị số 32-CT/TW và Một số điểm mới của Hiến pháp

in trong Thông báo nội bộ số 02-2014)

3. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

4. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm về Hiến pháp và Pháp luật để phòng ngừa hoặc giải quyết kịp thời, không để tổn thất về kinh tế, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư tố cáo… ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối thường xuyên theo dõi, kiểm tra triển khai thực hiện Hiến pháp và định kỳ báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ trên với Ban Thường vụ Đảng uỷ khối./.

 

  Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,        (Để báo cáo)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 

- Như kính gửi,

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ khối,     

- Các Ban và Đoàn thể khối,           

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Như Hà


 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

*

Số 33 - KH/ĐUK

 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Định, ngày 24  tháng 01 năm 2014


KẾ HOẠCH

thực hiện việc học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

-----

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 19-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2014, cụ thể như sau:

 I- Mục đích, yêu cầu.

1- Mục đích

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, Nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 2- Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong quản trị điều hành, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đạt kết quả thiết thực.

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng và sự giám sát của người lao động.

II- Nội dung thực hiện.

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp.

Các cấp ủy đưa nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW vào chương trình nội dung công tác của cấp uỷ trong năm; chú trọng chỉ đạo thực hiện bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp.

 Bộ phận, cán bộ giúp việc cho cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các nội dung Chỉ thị theo kế hoạch của cấp uỷ và chỉ đạo của Đảng ủy khối.

2- Triển khai học tập chuyên đề, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ.

 Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ khối hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ” trong toàn khối.

Cấp uỷ cơ sở chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thật ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với tình hình nhiệm vụ đơn vị. Cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu cụ thể của bản thân báo cáo với chi bộ, đoàn thể nơi mình sinh hoạt và được lưu tại chi bộ. Kết quả thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức là một trong những nội dung để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên trong năm 2014.

Đồng chí Bí thư, cấp ủy, trưởng các đoàn thể chuẩn bị nội dung cụ thể của từng kỳ sinh hoạt, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, thực hiện kế hoạch phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

 Cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo (chủ doanh nghiệp) tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân.

3- Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu  đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-01-2012 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên.

Cấp uỷ các cấp kiểm tra giám sát đối với cán bộ đảng viên nhất là đối với cán bộ chủ chốt về việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị đối với cán bộ, đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong việc thường xuyên giữ tốt mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4- Tiếp tục thực hiện chương trình học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các lớp Nhận thức về đảng và lớp Đảng viên mới.

5- Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối xây dựng kế hoạch về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào học tập và làm theo Bác với hình thức đa dạng, phong phú, lôi cuốn thanh niên tham gia.

Cấp uỷ cơ sở chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

6- Công tác kiểm tra, giám sát.

          Thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về giám sát Chuyên đề 2: việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị.

          Các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tự tổ chức kiểm tra, giám sát tại đơn vị; phát huy vai trò các đoàn thể và giám sát của quần  chúng lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu đơn vị.

7- Công tác sơ, tổng kết thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW,  tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến.

Bộ phận giúp việc Đảng ủy khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ khối tổ chức việc sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo kết quả sơ kết 3 năm (2011-2013), sơ kết 6 tháng, tổng kết năm 2014 về thực hiện Chỉ thị, gắn với tổng kết công tác năm hoặc biểu dương điển hình tiên tiến.

8- Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ khối và các cấp uỷ cơ sở tích cực phối hợp với các cơ quan Báo, Đài tuyên truyền những gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III- Tổ chức thực hiện.

 Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ khối phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Đoàn thể của khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ khối hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện, báo cáo đảm bảo theo yêu cầu của Tỉnh uỷ.

Các cấp uỷ cơ sở chỉ đạo và tổ chức cho các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động thực hiện học tập và làm theo theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả thiết thực; định kỳ 6 tháng và cả năm, gửi báo cáo sơ kết, tổng kết về Ban Thường vụ Đảng uỷ khối, trước ngày 25/6 và 10/12/2014 (qua Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ khối – Ban Tuyên giáo Đảng uỷ) để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;    Để báo cáo

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Các Đ/c UVBCH Đảng bộ khối;

- Các Ban xây dựng Đảng, Đoàn thể khối;

- Các Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở;

- Các Đ/c UV Bộ phận giúp việc BTVĐUK;

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

                         PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

           Hà Duy Vinh

 

 

 


 

 

 

 

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC VỀ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

*

Số 57 - HD/BPGV

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Nam Định, ngày 24 tháng 01 năm 2014

HƯỚNG DẪN

Việc học tập chuyên đề năm 2014

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao

tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

---

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BPGV ngày 07/01/2014 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ khối hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền tại cơ sở như sau:

I- Nội dung học tập và liên hệ thực hiện

1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung liên hệ với sự làm việc tận tụy, trách nhiệm, tôn trọng ý kiến tập thể, quyền lợi lao động, cổ đông; chống các biểu hiện chia rẽ, cục bộ, lợi ích nhóm, bệnh chủ quan, lười biếng, kiêu ngạo, kéo bè kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm...Bảo vệ quan điểm của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước, điều lệ, quy định của doanh nghiệp.

 2. Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân theo 3 nội dung về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để xây dựng kế hoạch phấn đấu, gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về nêu gương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

3. Cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo (chủ doanh nghiệp) lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

II- Tổ chức học tập và tuyên truyền        

1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ sở hằng tháng:

- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đồng chí bí thư, trưởng các đoàn thể chuẩn bị nội dung học tập dựa theo các tài liệu hướng dẫn và tình hình thực tế đơn vị; tổ chức thảo luận theo từng nội dung chuyên đề, bàn biện pháp thực hiện.

- Kỳ sinh hoạt cuối năm, mỗi đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ, đoàn thể về những nội dung đã nêu trong kế hoạch cá nhân phấn đấu học tập và làm theo Bác.

2. Tổ chức tập huấn:

Tổ chức hội nghị Công tác Tuyên giáo, tập huấn cho lãnh đạo cấp uỷ cơ sở phụ trách công tác Tuyên giáo và Báo cáo viên trong toàn khối; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ tổ chức triển khai học tập tại cơ sở.

3. Tài liệu:

- Tài liệu: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tài liệu “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

- Các tin, bài về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, là những kênh tham khảo cho chi bộ trong quá trình tổ chức học tập chuyên đề.

4. Công tác tuyên truyền:

Các cấp uỷ cơ sở tích cực phối hợp với các cơ quan Báo, Đài tuyên truyền những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III- Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối phối hợp với Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ khối tổ chức tập huấn cho lãnh đạo cấp uỷ cơ sở phụ trách công tác Tuyên giáo và Báo cáo viên trong toàn khối; cung cấp cho cơ sở tài liệu học tập, hướng dẫn, theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện về Bộ phận giúp việc để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ khối.

2. Các cấp uỷ cơ sở, chỉ đạo, triển khai việc học tập tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể hàng tháng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Định kỳ sáu tháng, một năm đánh giá kết quả học tập của đơn vị. Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Đảng uỷ khối trước ngày 25/6 và 10/12/2014 (qua Bộ phận giúp việc - Ban Tuyên giáo), để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ khối và Tỉnh uỷ./.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận giúp việc BTV TU   Để báo cáo

- Ban Thường vụ ĐUK,

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ khối,

- Các Ban, Đoàn thể khối,

- Các Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở,

- Các đ/c UV Bộ phận giúp việc BTVĐUK,

- Lưu.

Q. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

Kiêm

TRƯỞNG BỘ PHẬN

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Vũ Cường

 

 


Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối Doanh Nghiệp

Ngày 27-12-2013, tại Hội trường tầng 4- Viễn Thông Nam Định (số 4- Hà Huy Tập, TP Nam Định) Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 8- Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Về dự hội nghị gồm có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khối, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các doanh nghiệp, các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Ban của Đảng ủy và các Đoàn thể của khối.

 Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu- Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam giới thiệu các nội dung cơ ban của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8- BCH Trung ương Đảng (khóa 11) trong đó đi sâu vào 2 kết luận và 2 nghị quyết mang tính hệ trọng và định hướng lâu dài cho đất nước.

  Kết luận về việc hoàn thiện dự thảo hiến pháp 1992, hiến pháp mới 2013 được thông qua có hiệu lực từ 1-1-2014

  Kết luận về tình hình kinh tế xã hội 2013 và nhìn lại 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI, nhiệm vụ năm 2014 trong đó nhấn mạnh việc Quản lý bội chi ngân sách, nợ công, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới...

 Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục đào tạo, cung cấp cho đất nước nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước.

 Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Vũ Cường- quyền trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp triển khai kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến các Đảng bộ cơ sở.

 Lịch tổ chức học tập Nghị quyết 8- BCH Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đảng bộ Công ty Cổ phần bia NaDa được tổ chức vào ngày 21/2/2014.


 Hội nghị báo cáo viên quý IV năm 2013

Ngày 18/12/2013 tại hội trường công ty Bảo hiểm nhân thọ tỉnh Nam Định 123- đường Nguyễn Đức Thuận- TP. Nam Định, Đảng ủy khối Doanh Nghiệp tổ chức hội nghị báo cáo viên quý 4 năm 2013 với các nội dung: Tuyên truyền Pháp luật lao động về chế độ bảo hiểm xã hội, thông tin thời sự trong nước và thế giới, những việc Việt Nam và doanh nghiệp cần quan tâm trong thời gian tới, giao ban công tác tuyên giáo.

 Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Trọng Thái- Ban thường vụ- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định giới thiệu một số nội dung của Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) trong đó quan tâm một số vấn đề như khái niệm về BHXH, nguyên lý của BHXH, quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia BHXH (Điều 15, 16 luật BHXH). Giới thiệu Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 về Hợp đồng lao động, trong đó đi sâu vào điều 4, điều 5 về tránh nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động,  nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22-8-2013 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH... tập trung giải thích điều 26, 27, 28 vi phạm quy định về đóng BHXH, về lập hồ sơ hưởng BHXH, vi phạm các quy định khác về BHXH.

 Nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới: Quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thực hiện trước tết Nguyên đán.


Thực hiện chương trình công tác năm 2013, để chuẩn bị cho tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương  trình công tác  năm 2014. Ban thường vụ Đảng uỷ khối đề nghị các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở trong khối tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo và gửi về Đảng uỷ khối các nội dung (theo mẫu),

Báo cáo gửi về Văn phòng Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 20/12/2013./.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá  XI) về xây dựng Đảng;

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2013 và khen thưởng 3 năm (2011-2013)

Các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên đọc nội dung theo link dưới đây:

Số 196-CV/ĐUK  v/v gửi báo cáo tổng kết năm 2013

Kem theo CV so 196 - MAU BC TK NAM 2013 KHOI SXKD

 hoach so 31 - kiem diem va danh gia TCCSD va dang vien 2013

 Kem theo KH so 31 - Mau so 01 BC phan tich chat luong tccsd dv 2013

Kem theo KH 31 - Bang cham diem thi dua 2013 

Mau co so Dang ky KH trao tang HH nam 2014 

So Danh sach DV co so

To chuc mau Bao cao tong hop dang vien hang nam 


 

 

 

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Số 09 - HD/BPGV

 

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Nam Định, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm

của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể

và tuyên truyền tại cơ sở

-----

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BPGV ngày 21/8/2013 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ khối hướng dẫn việc nghiên cứu học tập trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền tại cơ sở như sau:

I- Nội dung học tập và liên hệ

Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung cuốn sách “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành. Nội dung cụ thể:

1- Nghiên cứu phần V “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm “Sửa đổi Lối làm việc”, hiểu phong cách của Bác nhất là phong cách lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương; liên hệ thực tiễn, bàn cách tổ chức thực hiện.

2- Nghiên cứu tác phẩm “Dân vận” làm rõ hơn tư tưởng, phong cách, nhất là phong cách quần chúng của Bác; liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

3- Nghiên cứu tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, làm rõ hơn tư tưởng, phong cách của Bác về đạo đức cách mạng, về yêu cầu rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

II- Hình thức tổ chức học tập và tuyên truyền

- Tổ chức đọc, trao đổi, thảo luận nội dung các tác phẩm nêu trên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Cấp uỷ giao cho các đồng chí có điều kiện và khả năng nghiên cứu trước, giới thiệu nội dung các tác phẩm để chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thảo luận liên hệ thực hiện; sau mỗi buổi nghiên cứu, trao đổi, thảo luận cần đánh giá rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức học tập và tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2013.

- Tài liệu: cuốn sách “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành tháng 7/2013.

III- Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cung cấp cho cơ sở tài liệu học tập, theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện về Bộ phận giúp việc để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ khối.

2. Các cấp uỷ cơ sở chỉ đạo, triển khai việc học tập tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2013, 2014; chú trọng khâu kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân trong doanh nghiệp; báo cáo kết quả học tập về Ban Thường vụ Đảng uỷ khối, trực tiếp qua Ban Tuyên giáo để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận giúp việc BTV TU   Để báo cáo

- Ban Thường vụ ĐUK,

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ khối,

- Các Ban, Đoàn thể khối,

- Các Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở,

- Các đ/c UV Bộ phận giúp việc BTVĐUK,

- Lưu.

Q. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

Kiêm

TRƯỞNG BỘ PHẬN

 

 

 

 

 

 

Đặng Vũ Cường


 

 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

                   *

Số 187 - CV/ĐUK

V/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Định, ngày 25  tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi :   Các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở

---

   Ngày 19/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

(Gửi kèm theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP)

         Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối yêu cầu cấp uỷ các cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ tại doanh nghiệp mình.

           Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị định về Ban Thường vụ Đảng uỷ khối (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ).

 

  Nơi nhận:

- BCĐ QCDC tỉnh;           Để báo cáo

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Như kính gửi;

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ khối;

- Các Ban Đảng, đoàn thể khối;

- Lưu

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

     Hà Duy Vinh

 


 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9