Tổ chức nhân sự

Các bộ phận và cơ cấu nhân sự:

Tổng số cán bộ nhân viên:                             374 người

* Hội đồng quản trị                                          06 người

* Ban Giám đốc:                                               04 người

* Phòng kế toán:                                               05 người

* Bộ phận Tổ chưc hành chính :                     16 người

* Phòng KCS:                                                   11 người

* Phòng nghiệp vụ:                                           3 người

* Phòng Tiêu thụ sản phẩm:                           31 người

* PX1: (sáp nhập PX2 và PX Cơ điện)        108 người

* PX3:                                                                40 người

* Xí nghiệp Dịch vụ Bao bì:                           65 người

* Nhà máy Đồ uống NaDa:                              73 người

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 - TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 - GÐ xi nghiep : 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri web : NGUYEN THANH HUNG - PGÐ 0989081073
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9