Tin Doanh nghiệp

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP
Để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Đảng ta đã rất coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hiệu quả lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào nội dung lãnh đạo mà còn phụ thuộc vào phương thức lãnh đạo.

  ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP BIA NADA                                  

                                                                     Nam Định, ngày 17 tháng 1 năm 2017

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, XÂY DỰNG

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

(Theo kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 9/1/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

 

Phần thứ nhất: Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị:

1-Nhận thức về đường lối, quan điểm, chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở:

Đảng lãnh đạo thông qua các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Đảng ta đã rất coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hiệu quả lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào nội dung lãnh đạo mà còn phụ thuộc vào phương thức lãnh đạo.

Trong những năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của phương thức lãnh đạo và yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và hệ thống chính trị về hệ thống những hình thức, biện pháp, cách thức lãnh đạo và đã mang lại những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đảng bộ Công ty thường áp dụng những phương thức lãnh đạo cơ bản là: Lãnh đạo bằng Nghị quyết; lãnh đạo bằng tổ chức, cán bộ; lãnh đạo bằng thuyết phục, đôn đốc, nhắc nhở, động viên, khen thưởng, kỷ luật và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. 
Những phương thức cơ bản trên được thể hiện và vận dụng cụ thể trong việc lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể.
Phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng đổi mới, phát triển phù hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ, được đảng bộ Công ty vận dụng phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

2. Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tại cơ sở

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ:

  • Làm tốt công tác chuẩn bị: Đồng chí bí thư và các chi ủy viên phải nghiên cứu kỹ Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để quán triệt, triển khai; chuẩn bị báo cáo thực hiện công việc tháng trước, nhiệm vụ tháng tiếp theo; phát hiện để đưa vào nội dung sinh hoạt những vấn đề nổi cộm cần giải quyết về nhiệm vụ của chi bộ, về tư tưởng của đảng viên; chuẩn bị thông tin thế giới, trong nước, ngành, đơn vị mà đảng viên cần được thông tin. Cấp ủy phải có cuộc họp chuẩn bị trước khi sinh hoạt chi bộ.
  • Chọn nội dung sinh hoạt thiết thực : Các nội dung sinh hoạt phải đưa ra được các thông tin sát với hoạt động của chi bộ, gắn với nhiệm vụ của các đảng viên. Trong đó cần trọng tâm vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đảng viên, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bàn về định hướng, giải pháp tháo gỡ, giải pháp về tổ chức, cán bộ để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn.
  • Trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện để nhiều đảng viên tham gia ý kiến
  • Đảng ủy cơ sở tổ chức tập huấn cho bí thư và các chi ủy viên thực hiện thành thục việc tổ chức sinh hoạt chi bộ làm cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách đồng đều ở tất cả các chi bộ đảng.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp.

- Công ty Cổ phần bia NaDa có đảng bộ với gần 60 đảng viên, 100% các đảng viên đều nắm giữ vai trò lãnh đạo trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, từng bước phát huy được vai trò trực tiếp giới thiệu chỉ thị, nghị quyết của đồng chí bí thư đảng bộ. Trong sinh hoạt tư tưởng, bước đầu đã có giải pháp phát huy vai trò của đảng viên trong việc tự sưu tầm củng cố tài liệu sinh hoạt trong chi bộ.

4. Kết quả thực hiện đổi mới:  

Việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm định hướng và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên được nâng cao trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, lợi dụng các phương tiện thông tin để xuyên tạc đường lối của Đảng thì  đây là khâu quan trọng làm cho mọi người hiểu rõ đường lối của Đảng, nắm vững nội dung các chỉ thị, nghị quyết để vận dụng trong thực tiễn, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng và đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.

- Đảng bộ Công ty và các chi bộ, nơi trực tiếp gắn bó với người lao động, cán bộ đảng viên tăng cường tránh nhiệm cá nhân, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người lao động; giáo dục, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
- Đảng bộ cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lựa chọn, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, bổ sung vào đội ngũ của Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh .
- Trong chỉ đạo và điều hành, đã xây dựng và thực hiện tốt « quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng, Ban chấp hành các đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp ». Đảng bộ công ty xứng đáng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng định hướng chính trị của Đảng.
Đã thể hiện vai trò đoàn kết và lãnh đạo toàn diện các tổ chức chính trị - xã hội, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, an ninh an toàn doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp… đạt hiệu quả ngày càng cao, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

5. Những hạn chế yếu kém; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít...”. Thực tiễn thời gian qua cho thấy: Chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong hoạt động thực tiễn của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp hiệu quả không cao. Đây chính là khâu yếu nhất trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, từng cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời coi trọng tổng kết thực tiễn để có sự bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời nhằm đạt tới kết quả, hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương”. Một điểm rất quan trọng về phương thức lãnh đạo mà Đại hội XII chủ trương là: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm”.

Tổ chức cơ sở Đảng sẽ không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị của mình nếu không quán triệt và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm Điều lệ Đảng, không làm tốt công tác xây dựng Đảng, không quản lý tốt đảng viên; nội bộ mất đoàn kết, xa rời quần chúng, bị lôi cuốn vào những việc làm tự phát, coi thường kỷ cương, pháp luật; chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên thấp kém.
Để nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít; nói không đi đôi với làm”, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh rập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Trong điều kiện là Đảng duy nhất cầm quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thực chất, chống những biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, xa rời thực tế, chủ quan, duy ý chí. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chủ động xây dựng cơ chế và tổ chức tốt việc phản biện xã hội; triển khai hiệu quả việc trả lời chất vấn trong sinh hoạt đảng; thực hiện tốt hơn phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.  

Tiến hành đồng bộ các giải pháp nêu trên không chỉ thực hiện tốt chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà còn góp phần rất quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây cũng là giải pháp đặc biệt quan trọng khắc phục triệt để tình trạng: Nghị quyết thì rất hay, rất đúng, rất khoa học, nhưng chậm đi vào cuộc sống; chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng chính là giải pháp căn cốt để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Với vị trí nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch vững mạnh”

6. Đê xuất kiến nghị:

  1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương nghị quyết của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong hệ thống chính trị trong thời gian tới.
  2. Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương nghị quyết của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong hệ thống chính trị
  • Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
  • Phương thức lãnh đạo có mối liên hệ hữu cơ với nội dung lãnh đạo, nội dung nào thì đòi hỏi phải có phương thức ấy cho phù hợp nhưng không thể ngược lại. Như vậy, nội dung lãnh đạo quyết định phương thức lãnh đạo và có tính khách quan. Từ đó, phương thức lãnh đạo cũng phải mang tính khách quan cụ thể.
  • Đổi mới việc ra nghị quyết của chi bộ, đảng bộ, của cấp ủy theo hướng dân chủ hoá, khoa học hóa quá trình hình thành nghị quyết. Nhất là đối với những vấn đề lớn, liên quan tới vận mệnh của doanh nghiệp, khi ra nghị quyết cần nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phần thứ hai: Về xây dựng tổ chức bộ máy

1.Về nhận thức, quan điểm , chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương:

Trong những năm qua, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong bộ máy lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TW khóa XII về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng bộ máy của từng đơn vị, tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng ủy, chi ủy tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hoạt động trong các đoàn thể, bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ.
Đảng ủy, chi ủy định kỳ làm việc với ban chấp hành từng đoàn thể, tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt vai trò của mình.
Đảng ủy, chi ủy có chương trình công tác vận động quần chúng, thường xuyên trực tiếp lắng nghe và đối thoại với người lao động.
Đảng bộ, chi bộ và cấp ủy chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ gồm nhiều thế hệ bổ sung, kế tiếp nhau thông qua việc rèn luyện đội ngũ quần chúng, người lao động, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những người có đức, có tài để đảm đương các vị trí công tác trong hệ thống chính trị. Dựa vào quần chúng và thông qua hoạt động thực tiễn để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và kiểm tra cán bộ.

Đảng bộ, chi bộ, đảng ủy, chi ủy lãnh đạo bằng việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, thực hiện “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra về chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đặc biệt coi trọng việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với người lao động.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và quản lý Doanh Nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết của Đảng, kiểm tra việc chấp hành nội quy quy chế công ty đồng thời kiểm tra tư cách đảng viên. Chú trọng tìm hiểu, lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của quần chúng đối với đảng viên và tổ chức Đảng thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

a. Nguyên nhân chủ quan: Trong thời gian qua, Trung ương có nhiều Nghị quyết, nội dung đúng đắn, còn giá trị nhưng quá trình thực hiện không đạt yêu cầu, do một số nguyên chủ quan:

  • Công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ

    Sức mạnh của mỗi tổ chức Đảng, mỗi con người không chỉ ở chỗ thấy được ưu điểm, mà điều quan trọng là nhận ra những vấn đề tồn tại, những khuyết, nhược điểm của chính mình để kiên quyết khắc phục, sửa chữa. Công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, một bộ phận đảng viên sa sút phẩm chất đạo đức lối sống, nặng chủ nghĩa cá nhân, phai nhạt lý tưởng nhưng chậm được đấu tranh xử lý.  Đáng chú ý là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa được duy trì thành nề nếp. Một số cấp ủy Đảng và cán bộ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, do đó chất lượng hoạt động của các cấp ủy Đảng còn nhiều hạn chế.

  • Chưa theo kịp xu thế phát triển của thời đại

    Tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức cán bộ nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc và công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thực tiễn đã chứng minh cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là khâu then chốt, những thành tựu đạt được về kinh tế - văn hóa - xã hội, về xây dựng Đảng, về an ninh quốc phòng cũng như những yếu kém, sai lầm trong quá trình tổ chức thực hiện đều gắn liền với phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Do đó, vấn đề có ý nghĩa quan trọng là ngành tổ chức xây dựng Đảng phải kịp thời đổi mới, kiện toàn về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ phải đảm bảo về phẩm chất chính trị và đạo đức, về trình độ năng lực và phong cách làm việc.

  • Công tác cán bộ chưa tốt ở một số địa phương: Quy trình bổ nhiệm và đề bạt cán bộ còn nguyên tắc, cứng nhắc. Chưa đánh giá được năng lực thực sự của cán bộ, đôi khi mang tính chất bè phái, lợi ích nhóm và nể nang.
  • Đại hội XII đã bổ sung và nhấn mạnh : “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ”. Báo cáo chính trị tại Đại hội XII thẳng thắn thừa nhận: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt còn hạn chế, chưa nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay, trong khi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội...

b. Nguyên nhân khách quan

  • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, lợi dụng các phương tiện thông tin để xuyên tạc đường lối của Đảng.
  • Đất nước ta tuy đã qua hơn 40 năm thống nhất đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, điều kiện kinh tế vẫn còn nghèo nàn, khoa học công nghệ và năng suất lao động chưa theo kịp các nước trong khu vực, đời sống người dân còn ở mức thấp.

c. Bài học kinh nghiệm

-  Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở phải chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng.

Trong hệ thống tổ chức Đảng. Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ. Bởi lẽ, đối với bản thân Đảng, chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên: chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng và quần chúng nhân dân.

+ Thực hiện tốt nguyên tắc Tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

+ Tự phê bình và phê bình, phải tiến hành thường xuyên, phải thẳng thắn, chân thành, trung thực, không nể nang, không giấu giếm mà cũng không thêm bớt khuyết điểm; "phải có tình thương yêu lẫn nhau".

+ Kỷ luật nghiêm minh, tự giác. Tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng đòi hòi tất cả mọi tổ chức đảng, tất cả mọi đảng viên đều phải bình đẳng trước Điều lệ Đảng, trước pháp luật của Nhà nước, trước mọi quyết định của Đảng.Tính nghiêm minh, tự giác đòi hỏi đảng viên phải gương mẫu trong cuộc sống, công tác. Uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tự giác tuân thủ kỷ luật của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể nhân dân.

+ Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải dựa trên cơ sở lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin: cương lĩnh, điều lệ Đảng; đường lối, quan điểm của Đảng; nghị quyết của tổ chức đảng các cấp Đồng thời, muốn đoàn kết thống nhất trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi ở trong Đảng, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác,

  • Muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Người cán bộ phải có đủ đức và tài, phẩm chất và năng lực, trong đó, đức, phẩm chất là gốc.

Hồ Chí Minh cho rằng, công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng. Nội dung của nó bao hàm các khâu liên hoàn, có quan hệ chặt chẽ với nhau: tuyển chọn cán bộ, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá đúng cán bộ, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ; thực hiện các chính sách đối với cán bộ.

Xây dựng Đảng về đạo đức

Hô Chí Minh khẳng định: Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức. Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có đạo đức cách mạng trong sáng. Đảng ta mới lãnh đạo nhân đân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đó là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là tư cách số một của Đảng cầm quyền.

Giáo dục đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức nhằm làm cho Đảng luôn luôn thật sự trong sạch.

4. Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp:

a. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng, đảng viên đối với hệ thống chính trị ở cơ sở

  Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay",  Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, điều đó thể hiện ý thức xây dựng Đảng và tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt, củng cố lòng tin của quần chúng đối với tổ chức Đảng.

Trong công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, các cấp ủy thường xuyên xây dựng, triển khai kế hoạch, chuyên đề về công tác kiểm tra, qua đó góp phần tích cực trong công tác bảo vệ Đảng, kịp thời ngăn ngừa và xử lý các sai phạm, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

b. Về chủ trương giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở địa phương

  • Đổi mới nhận thức về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức , xóa bỏ cơ chế “xin - cho”; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để giải phóng mọi nguồn lực cho mục tiêu phát triển. Việc thực thi trách nhiệm của người đứng đầu cần quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện.
  • Cần có những tiêu chí định lượng cụ thể trong công tác đánh giá cải cách hành chính  để xác định được kết quả trong từng lĩnh vực cụ thể qua đó đánh giá, xếp loại về kết quả thực hiện cải cách hành chính ở từng địa phương.
  • Cải tiến hệ thống các văn bản pháp luật liên quan một cách đồng bộ, rõ ràng, tránh trùng lặp ở một số quy định.
  • Duy trì thường xuyên và liên tục chế độ kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị đối với việc tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính ; cán bộ, công chức kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị nên được duy trì ổn định.
  • Việc ban hành và thực hiện các thủ tục hành chính cần có sự chặt chẽ nhằm tránh tình trạng tự do, tuỳ tiện của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân và từng bước ngăn chặn tệ quan liêu, cửa quyền phát triển.
  • Cần có chế tài thật sự có hiệu quả đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, cửa quyền, sách nhiễu, chậm trễ giải quyết công việc. Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân cũng phải chủ động đấu tranh với các hành vi tiêu cực.

c. Về tổ chức, sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng bộ, chi bộ theo cấp hành chính lãnh thổ và theo đặc điểm riêng cho phù hợp

Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố đến Trung ương vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối trực thuộc, biên chế còn nhiều, trong đó biên chế hành chính và phục vụ khá cao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên còn có mặt hạn chế, tổ chức Đảng trong một số cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp vẫn chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, có nơi hoạt động còn sự vụ, hình thức.                                                                             

                                                                               TM BCH ĐẢNG ỦY

        Đọc thêm: Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9