Các văn bản Pháp luật về Môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ 1/7/2006

Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 3/7/2007 Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về thoát nước thải đô thị và khu Công nghiệp

Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Quy định về quản lý chất thải nguy hại

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 Hướng dẫn nghị định 29/2011/NĐ-CP

Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 Quy chuẩn ký thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT

Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, 

xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết;  lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

    Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

   Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn NĐ 25/2013/NĐ-CP

Các QCVN về môi trường

- QCVN 05-2009, QCVN 06-2009 BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 07-2009 Quy định ngưỡng chất thải nguy hại

- QCVN 26-2010 Tiếng ồn

- QCVN 27-2010 Độ rung

- TCVN 5948-2009 Tiếng ồn phương tiện giao thông

- QCVN 40-2011 Nước thải công nghiệp

- QCVN 19-2009 Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9