Bảo vệ Môi trường

* Ngày 12-11-2014, công ty CP bia NaDa thực hiện việc quan trắc định kỳ bao gồm việc lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý theo QCVN 24-2011 cột B, phân tích tiếng ồn, nồng độ khí thải và môi trường không khí xung quanh.

Hàng năm, công ty giao cho Đoàn Thanh niên nạo vét cống rãnh vệ sinh môi trường.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 - TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 - GÐ xi nghiep : 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri web : NGUYEN THANH HUNG - PGÐ 0989081073
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9