Quy chế Hội nghị người lao động

     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 

 

Số:   04/QĐ-CT                                              Nam Định, ngày 01  tháng 01 năm 2015

 

 

 

 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hội nghị người lao động

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CT ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc công ty Cổ phần bia NaDa ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hội nghị người lao động” của Công ty Cổ phần bia NaDa

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Ban giám đốc công ty, giám đốc Nhà máy Đồ uống NaDa, giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ- Bao bì, trưởng các Phòng, Ban, Phân xưởng, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và người lao động làm việc trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu.

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  (ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

CĐCS: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 

 

                                                                            Nam Định,  ngày 01  tháng 01 năm 2015

 

 

QUY CHẾ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-CT ngày 01 tháng 01 năm 2015

của Giám đốc Công ty Cổ phần bia NaDa)
 
 

 

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc thực hiện phát huy quyền làm chủ của người lao động trong Công ty Cổ phần bia NaDa

2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này là Giám đốc, hoặc người được ủy quyền hợp pháp tại Công ty (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động); Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Điều 2. Quy chế hội nghị người lao động là hình thức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Là cuộc họp có tổ chức do người sử dụng lao động chủ trì tổ chức hàng năm có sự tham gia của người lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhằm trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động.

Điều 3. Nguyên tắc triển khai hội nghị người lao động

1. Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động tại nơi làm việc.

2. Công ty phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế Hội nghị người lao động tại nơi làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.

Chương II
NỘI DUNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 4. Tổ chức hội nghị người lao động

1. Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần.

2. Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị đại biểu.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức hội nghị người lao động

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động. Quy chế tổ chức hội nghị người lao động được ban hành sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phải được phổ biến công khai đến người lao động trong doanh nghiệp.

2. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức hội nghị người lao động.

Điều 6. Thành phần tham gia hội nghị người lao động

Thành phần tham gia hội nghị đại biểu bao gồm:

a) Đại biểu đương nhiên bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp;

b) Đại biểu bầu là những người được hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, bầu theo quy định.

Điều 7. Bầu đại biểu tham dự hội nghị đại biểu

1. Số lượng đại biểu bầu tối thiểu được quy định như sau:

 Công ty có từ 300 lao động, thì bầu ít nhất 60 đại biểu; Sau đó cứ thêm 100 lao động được bầu thêm 5 đại biểu.

2. Người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở thống nhất, quyết định số lượng, cơ cấu đại biểu được bầu tham dự hội nghị đại biểu và phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu được bầu tương ứng với số lượng và cơ cấu lao động của từng phòng, ban, phân xưởng, tổ sản xuất.

3. Đại biểu trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu hợp lệ; trường hợp phát sinh trong quá trình bầu cử được quy định như sau:

a) Trường hợp nhiều người cùng đạt trên 50% tổng số phiếu bầu hợp lệ thì lấy theo thứ tự từ người có số phiếu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số đại biểu được phân bổ;

b) Trường hợp bầu lần thứ nhất số người trúng cử chưa đủ số lượng đại biểu được phân bổ thì tiếp tục bầu các lần tiếp theo cho đến khi có đủ số đại biểu;

c) Trường hợp nhiều người cùng đạt trên 50% tổng số phiếu bầu hợp lệ và có cùng số phiếu mà vượt quá số đại biểu được phân bổ thì tổ chức bầu tiếp đối với những người có cùng số phiếu bầu này để lấy người có số phiếu bầu cao hơn cho đến khi đủ số đại biểu được phân bổ.

Điều 8. Nội dung hội nghị người lao động

1. Hội nghị người lao động thảo luận các nội dung sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp;

b) Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp;

c) Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc;

đ) Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên;

e) Các nội dung khác mà hai bên quan tâm

2. Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

3. Thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.

Điều 9. Quy trình tổ chức Hội nghị người lao động

1. Bầu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị.

2. Báo cáo tư cách đại biểu tham dự hội nghị.

3. Báo cáo của người sử dụng lao động

4. Báo cáo của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

5. Đại biểu thảo luận.

6. Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

7. Biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.

Điều 10. Phổ biến, triển khai, giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở phổ biến kết quả hội nghị người lao động đến toàn thể người lao động và tổ chức triển khai nghị quyết hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.

2. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động phổ biến kết quả hội nghị người lao động đến toàn thể người lao động trong doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.

3. Đại biểu tham dự hội nghị người lao động có trách nhiệm phổ biến kết quả và nghị quyết hội nghị người lao động đến những người lao động không tham dự hội nghị người lao động ở các phòng ban, phân xưởng, tổ sản xuất nơi bầu mình làm đại diện tham dự hội nghị đại biểu.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn các cấp tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

Điều 12. Các ông (bà): Ban Giám đốc, Giám đốc nhà máy Đồ uống NaDa, giám đốc xí nghiệp Dịch vụ- Bao bì, trưởng các Phòng, Ban, Phân xưởng, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và người lao động làm việc trong Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.                   

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên và đóng dấu)

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 GÐ xi nghiep 0913345218
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Liên hệ: vuquang1@yahoo.com.vn
Quan tri website VU CONG QUANG - Phó GÐ 0912559388
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9
 
Thiết kế website