Hoạt động sáng kiến

Hội nghị khoa học kỹ thuật

Hội nghị khoa học kỹ thuật
Hàng năm, công ty tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật nhằm động viên người lao động ,...

Hàng năm, công ty tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật nhằm động viên người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong sản xuất, nâng cao ý thức tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất. Nhờ đó mà trong những năm qua, công ty đã tiết kiệm được nhiều tỷ đồng từ việc tiết kiệm điện, nước, nguyên nhiên liệu vật tư, giảm phát thải ra môi trường, năng suất lao động ngày càng tăng, góp phần nâng cao thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 - TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng - baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 - GÐ xi nghiep : 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri web : NGUYEN THANH HUNG - PGÐ 0989081073
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9