Đại hội cổ đông

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V: 2019-2024

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V: 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả SXKD 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD 2019, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT do đồng chí Vũ Minh Mạnh, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc trình bày. 

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát do đồng chí Nguyễn Thanh Hưng- Trưởng Ban kiểm soát trình bày, nghe báo cáo phương án phân phối lợi nhuận do đồng chí Vũ Minh Mạnh trình bày. Thời hạn chi trả cổ tức cho các cổ đông từ ngày 1/7/2019.

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến chi trả năm 2019 do đồng chí Trần Văn Lâm trình bày.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cao các nội dung báo cáo trên.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Mai Thanh- nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty về kinh nghiệm quản lý điều hành của mình và các vấn đề quản trị doanh nghiệp

Đại hội đã bầu ra HĐQT mới gồm 7 đồng chí:

1. Ông Vũ Minh Mạnh- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

2. Ông Trần Văn Dụ- Ủy viên

3. Ông Ngô Cảnh Dương- Ủy viên

4. Ông Nguyễn Thanh Hưng- Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng- Đại diện Tổng công ty Thuốc lá VN- Ủy viên

6. Ông Trần Văn Lâm- Ủy viên

7. Ông Bùi Văn Thanh- Ủy viên

Đại hội đã bầu ra Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Nguyễn Hồng Trương- ủy viên

3. Ông Lương Văn Liên- Đại diện Tổng công ty Thuốc lá VN- Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V: 2019-2024

 

Đại hội cổ đông thường niên 2017

Ngày 23-5-2017 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường Chinh- TP Nam Định, công ty Cổ phần bia NaDa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Về dự Đại hội có gần 400 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 99,2% cổ phần biểu quyết của công ty. Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Mạnh báo cáo kết quả SXKD 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2016

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Hưng báo cáo họat động của Ban kiểm soát, phương hướng hoạt động năm 2017 và một số kiến nghị đề xuất

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Lâm báo cáo về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 và dự kiến chi trả năm 2017. Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao các vấn đề trên. 

Đại hội đã bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT, đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay ông Bùi Minh Đức nghỉ chế độ. Đại hội nhất trí cao với số cổ phần tán thành 93,46% số cổ phần có mặt biểu quyết.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết do ông Phạm Văn Sao đọc trước đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV: 2014-2019 Công ty Cổ phần bia NaDa

Ngày 30-5-2014 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường Chinh- TP Nam Định, công ty Cổ phần bia NaDa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV: 2014-2019. Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Mạnh báo cáo kết quả SXKD 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2013.

 Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Thanh báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, ông Nguyễn Văn Định báo cáo về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2013 và dự kiến chi trả năm 2014. Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao các vấn đề trên. 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu hội đồng quản trị gồm các ông: Vũ Minh Mạnh- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, Ngô Cảnh Dương, Bùi Minh Đức (đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam), Trần Văn Lâm, Trần Văn Dụ, Phạm Văn Sao.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát gồm các ông: Nguyễn Thanh Hưng- trưởng Ban kiểm soát, Lương Văn Liên (đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam), Nguyễn Tuấn Anh.

Một số hình ảnh đội văn nghệ công ty chào mừng Đại hội:

 

 

Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV: 2014 - 2019 công ty Cổ phần bia NaDa

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
Phòng Tiêu thụ SP Bia - bianada@nada.com.vn
0228 3636508 - Hotline : 0912283488
XNDV Bao bì NaDa
XNDV Bao bì NaDa
Hotline:0913345218 - gmail: baobinada.nd@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại Hà Nội
Hotline :0917825255 - gmail: chuvannhat@gmail.com
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9