Tin Doanh nghiệp

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức vào ngày 29/6/2020 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường chinh, TP Nam Định

Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CP BIA NADA tổ chức từ 6h30 ngày 29/6/2020 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên 512 đường Trường chinh, TP Nam Định. 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tiêu thụ SP Bia
Phòng Tiêu thụ SP Bia
0228 3636508 TP: 0912283488
SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
 SX Bao bì caton sóng baobinada.nd@gmail.com
0228 3843089 GÐ xi nghiep 0913345218
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Liên hệ: bianada@nada.com.vn
Quan tri website VU CONG QUANG - Phó GÐ 0912559388
Tin mới
Thống kê truy cập
Slide7Bia chai NADA nhãn đỏ
Slide8Slide9